Phone: 0903.000.222
Email: info@lic.neu.edu
Opening: 08H00 - 17H00
Tuần: 27 từ: 26/06/2022 đến: 02/07/2022